Компенсиране на работодатели

06/04/2020

 

На 31.03.2020 г. Агенцията по заетостта откри процедура за кандидатстване на работодатели за изплащане на компенсации по реда на чл.1, ал.1 от Постановление № 55 от 30.03.2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., вносител МТСП. Постановлението беше прието след извънредно правителствено заседание.

Предвижда се държавата да поеме 60% от осигурителния доход на работниците и 60% от осигуровките за сметка на работодателя, а работодателят останалите 40 на сто, но само ако фирмата запази работните места въпреки кризата.

Компенсации ще се изплащат за целия период или за част от периода на действие на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение от 13 март 2020 г., но за не повече от 3 месеца.

Фирмите трябва да докажат, че приходите им от продажби са намалели с поне 20% през март 2020 г. спрямо март 2019 г. или че дейността им е била прекратена заради заповедта на здравния министър Кирил Ананиев от 13-ти март.

С приемането на постановлението на Министерския съвет ще бъдe подкрепена заетостта на работници и служители в хотелиерството, ресторантьорството, дейности в областта на културата, спорта и развлеченията, търговията на дребно, пътническия транспорт и други.

Работодателите, кандидатстващи за получаване на компенсации, не трябва да са обявени в несъстоятелност или да са в производство по несъстоятелност или ликвидация. Друго условие е да нямат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски и да не съкращават персонал през периода на получаване на компенсациите.

Подаване и разглеждане на документите

От 31-ви март до 17:00 ч. на 21-ви април 2020 г. всички дирекции “Бюро по труда” в страната ще приемат документи от работодатели, кандидатстващи за изплащане на компенсации по реда на ПМС 55/2020 г.

За да кандидатстват, работодателите трябва да представят следните документи в бюрото на труда, на чиято територия осъществяват дейност:

 • Заявление за изплащане на компенсации и декларации (по образец);
 • Списък на работниците и служителите, за които се подава заявление за изплащане на компенсации (по образец);
 • Заповед за преустановяване на работа или за установяване на непълно работно време (заверено копие);
 • Документи, удостоверяващи намаляване на приходите от продажби с не по-малко от 20 % през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на компенсации спрямо същия месец на предходната година, а за фирми, учредени след 1 март 2019 г. спрямо усреднените приходи за месец януари и февруари на 2020 г., когато работата е преустановена със заповед на работодателя или е установено непълно работно време от работодателя. Не е необходимо да се представят документи, удостоверяващи намаляване на приходите от продажби, когато работодателите са преустановили работа въз основа на заповед на държавен орган.

Необходимите инструкции и образци са публикувани в рубрика “Изплащане на компенсации за запазване на заетостта” в раздел “Предлагащи работа” на началната  онлайн страницата на Агенцията по заетостта.

Документите се изпращат по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ), подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП), или с препоръчано писмо с обратна разписка чрез лицензиран пощенски оператор.

При невъзможност за подаване на документите дистанционно, те могат да бъдат представени в съответната Дирекция “Бюро по труда” на хартиен носител при спазване на ограниченията и изискванията за работа в условията на извънредно положение и мерките за ограничаване разпространението на коронавируса (COVID-19), регламентирани в актове на компетентните органи.

Документите ще бъдат разгледани за съответствие или несъответствие с изискванията на ПМС №55/30.03.2020 г. в срок до 7 работни дни от подаването им. Информация за резултатите ще бъде предоставена на работодателя и Националния осигурителен институт. Агенцията по заетостта ще изпраща по електронен път информацията до НОИ, който ще изплаща средствата, ако работодателят отговаря на критериите.

Финансовите средства за изплащане на компенсациите ще бъдат осигурени от фонд „Безработица“ на Държавното обществено осигуряване.

Какво гласи Постановлението

1. Кои работодатели могат да кандидатстват за изплащане на компенсации?

Следните работодатели отговарят на критериите за изплащане на компенсации:

 • Работодатели, чиято дейност е пряко засегната от ограничителните мерки, наложени със заповед на държавен орган

В резултат на мерките са били принудени да преустановят изцяло или частично работата на предприятието или на отделни работници и служители. Необходимо е работодателят да е издал заповед за преустановяване на дейността, в която изрично е посочил, че е издадена въз основа на заповед на държавен орган.

За изплащане на компенсации могат да кандидатстват работодатели от всички сектори от Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008), с изключение на секторите, описани по-долу.

 • Работодатели, преустановили работа със своя заповед, поради засегнатост от ограничителните мерки в страната и чужбина

Нямало е забрана от държавен орган спрямо тези работодатели да извършват дейност по време на извънредното положение, но ограничителните мерки са се отразили на тяхната дейност, в резултат на което работодателите са преустановили работата на предприятието или на част от него или на отделни работници и служители. Това трябва да е станало със заповед, издадена на основание чл. 120в, ал. 1 от Кодекса на труда.

 • Работодатели, въвели непълно работно време

Ограничителните мерки в страната и чужбина са се отразили на тяхната дейност, в резултат на което работодателите са въвели непълно работно време в предприятието или в негово звено. Това трябва да е станало със заповед, издадена на основание чл. 138а, ал. 2 от Кодекса на труда. При въвеждане на непълно работно време компенсацията се изплаща пропорционално на неотработеното време, но за не повече от четири часа.

2. Кои работодатели не покриват критериите за изплащане на компенсации?

Постановлението за изплащане на компенсации не е приложимо за работодатели от следните сектори съгласно КИД-2008:

 • А - Селско, горско и рибно стопанство
 • К - Финансови и застрахователни дейности
 • О - Държавно управление
 • Р - Образование
 • Q - Хуманно здравеопазване и социална работа
 • Т - Дейности на домакинства като работодатели; Недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление
 • U - Дейности на екстериториални организации и служби

3. За кои служители се дължи компенсация?

 • Дължи се компенсация по отношение на работник/служител, за когото е приложен режимът по-горе в т. 1

Например, ако работното време е намалено на 6 (4) часа на ден, компенсация се дължи само за 2 (респективно 4) часа, т.е. само за намаленото време.

 • За служители със сключени трудови договори преди 13.03.2020 г.
 • Работници/Служители, които не са били в болнични за времето, за което се плаща компенсация

Не може да се иска компенсация за тези, които ползват отпуск за временна неработоспособност, за бременност и раждане, при осиновяване на дете до 5-годишна възраст или отглеждане на дете до 2-годишна възраст.

Не се полага компенсация за работници и служители, за които работодателят получава финансиране за възнаграждения и осигурителни вноски от държавния бюджет, със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове или други публични средства.

4. Какви са задълженията на работодателя?

 • Да осигури работа за време равно на времето за плащане на компенсацията;
 • Да декларира, че приходите му през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на компенсации, са намалели с не по-малко от 20% спрямо тези през същия месец за 2019 г.;

Или ако предприятието е учредено след 01.03.2019 г. - че приходите са намалели с не по-малко от 20% спрямо усреднените приходи за месеците януари и февруари на 2020 г.

 • При промяна в обстоятелствата да уведоми Агенция по заетостта в 3-дневен срок;

Ако през периода на изплащане на компенсациите работодателят възобнови дейността си или отмени заповедта си за установяване на непълно работно време, той трябва да уведоми писмено Агенцията по заетостта в срок от 3 работни дни от датата на издаване на заповедта за възстановяване на работа. Уведомяването може да стане по електронен път с КЕП, по пощата или на хартиен носител.

Още новини:

Банки започват отпускането на безлихвени кредити за физически лица

Българската банка за развитие подписа споразумения с първите четири кредитни институции, които започват работа по Програмата за гарантиране на безлихв...

вижте още

Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Грантова схема „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“   Пред...

вижте още

Без срок за заявление по схема 60 / 40

Отпада срокът за подаване на заявление по схемата 60/40 ъв връзка с направените промени в Закона за мерките и действията по време на извънредното пол...

вижте още

Променени срокове !

Променени срокове до 30 юни вече официално е удължен срокът за подаване на годишния отчет за дейността (ГОД), както и за деклариране и внасяне на дан...

вижте още